top of page

En fast punkt för svenskar i  DC, MD och VA

Svenska skolan i Washington, DC grundades på 1970-talet och har idag elever i åldrarna 3-18 år. Skolan har blivit en fast punkt för svenskarna i området. Vi har åtta klasser, samt en lekgrupp för de allra yngsta.

Skolan ligger långt framme, både akademiskt och storleksmässigt. Räknat i antalet elever som har rätt till statsbidrag (eleverna måste vara 6 år eller äldre och ha minst en förälder som har svenskt medborgarskap för att kvalificera för bidrag) låg vår skola år 2015 på 17:e plats av de 135 skolor i hela världen som undervisar i kompletterande svenska.


Skolan har dessutom en gymnasieklass, för elever mellan 13-17 år, vilket är rätt unikt. De flesta av våra “systerskolor” i Nordamerika tappar eleverna när barnen kommer upp i 12-årsåldern.


Skolan ägs och drivs i form av en ideell förening som föräldrarna automatiskt blir medlemmar i när de anmäler sitt barn till skolan. Skolans formella namn är The Swedish School for Children, Inc. Skolan är registrerad som en non profit organisation i Virginia.


Föreningens styrelse väljs bland skolans föräldrar på årsmötet som hålls i september varje år. Styrelsen ordnar även ett föräldramöte varje vårtermin.

Alla barn som har “svenska som ett levande språk I hemmet” är välkomna. Formuleringen är Skolverkets och ett krav för att skolan ska få statsbidrag för elever i skolåldern. Detta betyder att minst en familjemedlem- det kan vara mamma, pappa eller mormor- pratar svenska med eleven hemma. Då får eleven det stöd som behövs för att hänga med på lektionerna, ha roligt och förstå. Vår undervisning pågår under 2,5 timmar per vecka och det kräver att eleven även får stöd med språket genom användande i hemmet för att eleven ska lära sig svenska.


Skolan följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och har även en egen kursplan.

Om Oss: About Us

Vår Ambition

Ambitionen är att motivera eleverna att utveckla sina kunskaper i svenska språket och om Sverige - samhällskunskap, historia, geografi, kultur, traditioner och sedvänjor.  Undervisningen i de äldre klasserna bygger mycket på berättandets konst. Vi har duktiga lärare som kan väcka ungdomarnas nyfikenhet och lust att lära. Genom att berätta om enskilda, ofta kända,  svenskars öden väcks Sveriges historia och samhälle till liv. 

Känner ni till exempel till uppfinnaren John Ericsson och bombmannen Anton Nilsson?
Läsandet står i centrum för inlärningen på skolan och vi har ett stort bibliotek, med det senaste inom barnbokslitteraturen i Sverige.

Vi är stolta över vår lilla svenska värld på skolan och den närs, bokstavligen, av fikat vid 10.30 varje lördag, då vi möts kring hembakat bröd och kaffe.

Ni är alltid välkomna att hälsa på oss på skolan för att se om den passar er familj. Hör då gärna av er till ordföranden eller rektorn.

Välkomna!

Om Oss: Who We Are

Orienteringsämnena

Eleverna ska kunna leva sig in i orienteringsämnen och delta i tal och skrift på lektionerna. Undervisningen är anpassad till elevernas ålder och nivå i svenska.

  • Naturkunskapen kräver ett särskilt omnämnande. Vi riktar oss in på intresset av naturen som vi har runtomkring oss, alltså den amerikanska. (Eleverna behöver inte nödvändigtvis älska fjäll de aldrig upplevt.)

  • Samhällskunskapen handlar om hur det svenska samhället fungerar, till exempel styrelseskick och arbetsmarknad. Detta ämne passar i synnerhet de äldsta grupperna.

  • Historieundervisningen börjar i årskurs 3, med vikingarna, och varje årskurs har sin tidsperiod. Den äldsta gruppen studerar industraliseringen och välfärdsstatens framväxt.


Eleverna går oftast i samma klass i två eller tre år (vi har 6 ”årskurser” mot den ordinarie skolans 12). För att det inte ska bli tjatigt för eleverna läggs undervisningen upp i två- eller treårssjok, där delmomenten läggs in över en period av två eller tre år. Detta gör det också möjligt att lägga in mer material i undervisningen. Lärarna håller ordning på vilka elever som studerat vad och erbjuder på så vis en heltäckande utbildning.

Om Oss: About Us

Övergripande mål


Läroplanen för Svenska Skolan för Barn har två huvudmål:

  1. dels att främja elevernas språkkunskaper i svenska,

  2. dels att stärka deras svenska kulturtillhörighet, genom att ingjuta ett intresse för landets historia och för dagens svenska samhälle.


Vi uppnår detta genom att undervisa i språket och på språket.

Undervisningen kretsar kring idén att eleven lär sig mest effektivt om:

  • undervisningen är intressant och spännande

  • ämnena åldersanpassade

  • svenskan är anpassad till den enskilda elevens förkunskaper, men dessutom utmanar varje elev.


Våra elevers språkkunskaper varierar en hel del, även inom samma åldersgrupper, och vi måste delvis individualisera vår undervisning.

Målet är att gradvis bygga upp elevernas färdigheter, så att de kan prata, läsa och skriva svenska relativt obehindrat när de kommer upp i skolans äldsta klass (13-17 år), samt ha ett livligt intresse för den svenska (och skandinaviska) kulturgemenskapen med allt det innebär.


Våra lektioner skall vara ömsom allvarliga, ömsom roliga, men alltid engagerande. Kursplanen för de olika årskurserna hakar i varandra, från den yngsta gruppen till den äldsta.


På grund av den begränsade lektionstiden har klasserna en komprimerad läroplan i svensk historia, geografi och samhällskunskap. Dessa ämnen, orienteringsämnena, används också som ett instrument i själva språkinlärningen. Eleverna lär sig på svenska.


I den renodlade språkdelen lär sig eleverna grundläggande grammatikregler- praktiskt tillämpade i de yngre grupperna, genom teoretiskt jämförande i de äldre grupperna.

Ordkunskapen flätas in i både språkdelen och i orienteringsämnena. Läs- och skrivfärdigheten odlas främst genom orienteringsämnena, fast många skrivövningar är ämnade att medvetandegöra eleverna om grammatik, meningsbyggnad, stavning och vikten av att ha ett nyanserat ordförråd.

Om Oss: Who We Are
bottom of page