top of page
Volunteer Group

Klasser

Klasser: Programs

Mamma och Pappa Gruppen

Mamma och Pappa gruppen är för de allra yngsta (0-3 år) och deras föräldrar. Vi träffas 9:30 på lördagsmorgonen.

De första tio minuterna är det lek och snack som gäller. Sedan har vi samling i en stor ring på golvet. Vi sjunger vår välkomstsång och andra sånger som barnen och föräldrarna kommer på. Sedan läser en av föräldrarna två till tre böcker som hon eller han har tagit med. Efter det blir det lite enklare pyssel och småprat. Sen dansar vi lite och avslutar med raketen innan vi alla går till fikat vid 10:30.

Lekgruppen

Lekgruppen finns för barn som ännu är för små för att börja knattegruppen, dvs. under 4 år och deras föräldrar. Den träffas varje lördag mellan 9.30 och 10.30 och läser svenska böcker, sjunger svenska sånger, leker svenska lekar och pysslar.

Pysslet brukar vara åldersanpassat och är oftast klipp och klistra eller rita och teckna. Efter lekträffen fikar vi med de andra barnen i svenska skolan (dagens höjdpunkt för många av barnen).  Varannan vecka är skolans bibliotek öppet, vilket är en stor tillgång för dig som vill ha svenska barnböcker och DVD filmer. Lekgruppen är en del av Svenska Skolan för Barn, men det utövas mer som ett föräldrakooperativ och anställer ingen lärare.

Knattegruppen

I knattegruppen använder vi varken bokstäver eller siffror eller något teoretiskt som symboliserar dessa. I stället betonar vi den muntliga framställningen genom sånger och lekar.

I knattegruppen använder vi varken bokstäver eller siffror eller något teoretiskt som symboliserar dessa. I stället betonar vi den muntliga framställningen genom sånger och lekar.

Grupp 1

Grunden för gruppen ligger i att lyssna på ljud, kunna härma dem samt på att utveckla uthållighet. Ljuden binds sedan med bild- och bokstavssymboler, framför allt med substantiv.

Under året gnuggas sålunda ljuden, bilderna och bokstäverna successivt så att vid årets slut eleverna kan uttala bokstäverna med svensk ljudsättning och att de behjälpligt kan skriva och illustrera dem med enkla bilder: S = Svan; T = Tjur osv. Läraren övar eleverna med lekar och sånger, med pyssel och klappövningar så att de olika momenten är fängslande och inlevelsefulla. Arbetspassens längd skall avstämmas till åldersgruppens förmåga och uthållighet. Enkla läxor, såsom att skriva bokstäver och rita, bör ges med jämna mellanrum och föräldrarna bör uppmanas att hjälpa sina barn regelbundet med läxorna. Undervisningen sker på svenska och med hjälp av lärarassistenten hoppas vi att ytterst lite engelska behöver användas i undervisningen.

Grupp II

I grupp II inleder vi studiet av ord och börjar med små korta ord där vokalerna betonas. Eleverna skriver enkla korta meningar, där de t.ex. beskriver saker.

(”Min hund är brun”). Genom detta tar vi också upp den första ordklassen: substantiven. Vi skall också introducera ental och flertal i det här sammanhanget. Varje dag bör ha ett tydligt tema vilket, i vissa fall, kan förlängas över flera veckor. Det är viktigt att alla elever skriver, talar, lyssnar och läser lite varje vecka och att de kommer in i en rutin så att de vet vad som förväntas av dem varje lördag. Under talövningarna (konversation eller frågor-och-svar) är det viktigt att alla lyssnar; att de får tillfälle att upprepa och lära in rätt uttal. Vokalljuden betonas, och i mån om tid, också konsonanterna. Lärare har tidigare med framgång använt sig av högläsning av sagor för att fånga elevernas intresse. Läxorna består av att kunna stava enkla ord rätt samt att kunna uttala väl valda ord riktigt. Bokstäverna å, ä och ö bearbetas särskilt med exempel från enkla ord och namn. Ett visst mått med engelska kan vara nödvändigt att använda i undervisningen för att ge individuella elever anvisningar för språkövningar.

Grupp III

I denna grupp börjar vi första gången skriva sammanhållande små berättelser eller beskrivning-ar. Därmed kommer vi också in på adjektivens och pronominas styrning av substantiven.

Vi fortsätter att arbetet med substantiven och i synnerhet betonar ental- och flertalsformerna. En studie av verben kan t.ex. påbörjas genom att skriva enkla berättelser i en tempusform. Högläsningen ägnar sig åt längre berättelser fast med relativt enkelt ordval och elevernas uttal rättas i förekommande fall. Det är viktigt att sådana rättelser görs på ett passande sätt så att eleverna uppfattar nyansen i uttalet och ändrar sitt uttal. Här inleds, på så sätt, en vana vid att instrueras i uttal och förmågan att höra små skillnader av t.ex. kort eller lång vokal och påföljande stavningsskillnader. Övningar med olika stavningar av j-ljudet inleder studierna av de olika sätten svenskan stavar specifika svenska ljud. Berättelserna ger eleverna också grundvalen för glosövningar och läxor kring ordförrådet. Mer vardagliga berättelser än sagor kan användas och elevernas egna erfarenheter kan vara utgångspunkten för mycket av skrivarbetet. Men det är nu också lämpligt att använda deras svenska bakgrund som teman för naturbeskrivningar och kultur-orienterade upplevelser. Läxorna består i att lära sig glosor från text-material och använda dem i meningar; att kunna översätta dom samt att kunna göra enkla böjningar av substantiv. Andra läxor kan vara att läsa korta stycken eller skriva färdigt korta stycken hemmavid med hjälp av föräldrarna. Undervisningen sker i huvudsak på svenska, medan individuell hjälp ges då och då till elever som har bristande baskunskaper. Målet är att eleverna lär sig att följa alla anvisningar på svenska och att lärarna anpassar sin talhastighet och ordval så att ett minimum av engelska är nödvändigt.

Grupp IV

I denna grupp utökas övningarna i ordklasserna och vi inleder ett mer formellt studium av substantiv, adjektiv och pronomina. Dessutom inleder vi studiet av verbens regelbundna och oregelbundna tempusformer.

Jämförande studier av engelskans och svenskans användning av presens och infinitiv görs för att hjälpa eleverna skilja på olika verbformer. Specifika övningar för att känna igen verbets tempusformer; för att öva in substantivets pluralformer, bestämda form och genitivformerna skall an-vändas för att öka elevernas skicklighet. Bland annat kan övningar att ändra en tempusform till en annan användas, eller att använda flera olika former av substantiv tillsammans med de riktiga pronomenformerna. Dessutom skall studiet av prepositioner och adverb inledas. Färdigheter i ordkunskap och meningsbyggnad övas genom diskussioner, uppsatsskrivning samt genom ett väl valt läsmaterial. Vi använder utvalda texter från andra källor än läromedel för att utöka vokabulären och använder glosor som läxmaterial. I övningarna beträffande stavning fortsätter vi nu med de olika användningarna av å, ä och ö. Dessutom repeterar vi dubbelkonsonanternas regler. Högläsning och annan muntlig framställning används för att öva uttal. I denna ålder blir det allt viktigare att ämnesinnehållet samt samtalstonen stämmer med eleverna, så att vi kan bibehålla deras intresse för studierna. Läxor består av längre stycken att läsa och förstå (med hjälp av lexikon och föräldrar), grammatikövningar och skrivövningar. Korsord och dylika övningsformer används för att göra undervisningen rolig och utmanande. Undervisningen sker i huvudsak på svenska och undantag görs i de fall en enskild elev fastnar med en uppgift och behöver hjälp.

Grupp V

Eftersom denna åldersgrupp i allt ökande omfattning har omfattande språkstudier på sina skolor är det lämpligt att vi ibland gör jämförelser mellan olika språk.

Denna grupp gör nu genomgående studier av alla ordklasser och, bland annat, övar substantivens deklinationer, alla verbets tempusformer, de komparativa formerna av adverb och adjektiv, olika klasser av pronomina och användningen av prepositioner. Dessutom studerar denna klass substantivets konkreta och abstrakta natur. I meningsbyggnaden diskuterar vi syftningsfel. subjekt och objekt, hur man formulerar frågor samt direkt eller omvänd ordföljd. Mycket av undervisningen sker genom gemensamma genomgångar på krittavlan med begreppsförklaringar följt av uppgifter i övningsböcker där eleverna arbetar individuellt eller i par. Vad stavningen beträffar tar vi nu itu med sj-ljudets många olika stavningssätt. Läxorna består av längre läsuppgifter, översättningsuppgifter, glosövningar och en del läxuppgifter återföljs av läxprov. Materialet för läsning blir alltmer aktuellt eller åtminstone relaterat till elevernas egna upplevelser vare sig det speglas i nutidsfrågor eller i historiskt material. Formella övningar i övningsböcker används för att gnugga in begrepp och diskussioner och muntliga presentationer tränar eleverna att ge anföringar om allehanda ämnen. I denna klass är det viktigt att eleverna nästan uteslutande undervisas på svenska, emedan vi gör undantag för elever vid specifika tillfällen. Oftast är det vid jämförelser med engelskan eller andra språk som det kan vara nödvändigt att använda engelskan för att påpeka språktypiska element inför hela klassen.

Grupp VI

Eftersom eleverna ibland tillbringar tre till fyra år i den här avslutande klassen finns det stora skillnader mellan ”nybörjarna” och de i avgångsåldern.

Främst ägnar sig grupp VI åt att utvidga vokabulären genom vidsträckta uppgifter av läsmaterial. Speciella uttryck och etymologi ägnas särskilt intresse. Systematiska och repetitiva övningar i hela grammatikområdet strävar åt att befästa grundfärdigheter. I synnerhet övas de skriftliga färdigheterna och användandet av ett rikt och uttrycksfullt språk. Eleverna uppmanas att korrigera sig själva och att uttrycka sig personligt. Eftersom vi använder tidnings- och tidskriftstexter samt läser svensk skönlitteratur ägnas en hel del tid åt att dechiffrera slang, tidsfärgade ordvändningar, yrkesfraser och åt att göra jämförelser med andra språk. Vi gör översikter av grammatiska regler, som t.ex. deklinationerna och utrum och neutrum reglerna; inledande adverbialsatser m.m. för att repetera och befästa mycket av det material som eleverna tidigare har gått genom i de lägre grupperna. Eleverna studerar också reguljära grammatiktexter för att bättre förstå regelverket som styr användningen av olika ändelser och liknande fenomen. I det sammanhanget används också andra språk, främst engelskan, spanskan och franskan, för att lyfta fram likheter och skillnader. Läxor består i stor del till att läsa längre avsnitt i noveller eller romaner; att läsa och översätta svåra ord i tidningsartiklar samt att öva grammatik i speciella övningsböcker för svenska som andraspråk. Dessutom diskuterar eleverna regelbundet aktuella spörsmål för att öva sig att uttrycka sig med precision och på ett nyanserat sätt. Undervisningen sker på svenska, med undantag för de gånger vi gör språkjämförande analyser eller försöker översätta ovanliga specialuttryck. För den här gruppen används också ordböcker i stor omfattning för att finna synonymer och bredda ordförrådet. Målet med den äldsta gruppens undervisning är att förbereda dem att delta obehindrat i en svensk konversation och att de utan större svårigheter kan förstå tidningsartiklar, radio och TV.

bottom of page